§1 Zasady ogólne

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania oraz zasady dokonywania przez Klientów Zamówień w sklepie internetowym, działającym pod adresem: www.far.pl, który prowadzony jest przez FAR Hurtownia Elektrotechniczna, ul.Orawska 1, 170-131 Szczecin
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Sprzedawca lub Sprzedający – FAR Hurtownia Elektrotechniczna. z siedzibą w Szczecinie ul. Orawska 1, NIP 955-116-15-25

b)      Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

c)       Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.far.pl

d)      Produkt – produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie.

e)      Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Podane ceny, są to ceny brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

f)       Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy, wskazanego przez Klienta (Kupującego).

g)      Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta ( Kupującego) w Zamówieniu, na terenie RP.

h)      Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

i)        Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.

j)        Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 1. Sprzedawca oznajmia, że w celu skorzystania z oferty Sklepu, komputer Klienta powinien być wyposażony w system operacyjny, przeglądarkę internetową oraz powinien posiadać dostęp do Internetu.
 2. W przypadku korzystania ze sklepu za pomocą urządzeń mobilnych, urządzenie Klienta powinno mieć dostęp do Internetu oraz być wyposażony w system operacyjny oraz przeglądarkę internetową.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są propozycją do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@far.pl. Telefoniczna obsługa Klienta dostępna jest codziennie od 7:30 do 15:30 pod numerem: +48 91 482 40 11(koszt połączenia według stawek operatora).
 5. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 6. Sprzedawca oferuje i dostarcza artykuły nowe i wolne od wad.

§2 Sposoby składania Zamówień

 1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie, korzystając z jednej z następujących opcji:
  1. poprzez stronę internetową Sklepu: www.far.pl
  2. pocztą elektroniczną (e-mail) wysłaną na adres e-mailowy Sprzedawcy: sklep@far.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 91 482 40 11 (koszt połączenia według stawek operatora).
 1. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
  1. dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka zamówień”);
  2. wypełnieniu w sposób prawidłowy formularza rejestracyjnego (rejestracja), z zastrzeżeniem ustaleń z punktu 3 poniżej.
  3. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 2. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, bez konieczności rejestracji i logowania się, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu formularza, znajdującego się pod zakładką „Szybkie zakupy”.
 3. Rejestracja Klienta odbywa się jednorazowo. Następne Zamówienia mogą być składane poprzez zalogowanie się do uprzednio zarejestrowanego konta, za pomocą loginu i hasła Klienta. Login i hasło mają charakter poufny i nie powinny być ujawniane osobom trzecim. Klient z zarejestrowanym kontem, korzystający z loginu i hasła ma możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu. Za aktualizację uprzednio zarejestrowanych danych odpowiada Klient.
 4. Zamówienie składane w formie e-mail lub telefonicznej, powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, Miejsce dostawy, nazwę Produktu, numer Produktu, ilość sztuk, cenę Produktu, formę płatności, NIP (opcjonalnie w przypadku firm). Zamiast podawania nazwy Produktu, możliwe jest również (w przypadku zamówienia poprzez pocztę e-mail), umieszczenie w treści zamówienia skopiowanego adresu www strony Produktu.
 5. Składanie Zamówień poprzez stronę internetową Sklepu oraz za pomocą poczty elektronicznej, możliwe jest 24 godziny na dobę.
 6. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia Klient w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z wyszczególnieniem nazwy Produktu, numeru Produktu, ilości sztuk, ceny Produktu, kosztów i sposobu dostawy, całkowitej sumy do zapłaty oraz Miejsca dostawy, a także wybranej przez Klienta formy płatności.
 2. Jeśli w chwili przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, w magazynie Sprzedawcy dostępny jest zamówiony Produkt, Klient w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz z numerem paczki.
 3. Sprzedawca poczyna wszelkie starania, aby Produkty wystawiane w sklepie internetowym, miały swoje pokrycie w jego stanach magazynowych. W wyjątkowych sytuacjach może jednak zdarzyć się chwilowy brak Produktu. Jeśli w chwili otrzymania Zamówienia w Magazynie Sprzedawcy brak jest zamówionego Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany a także będzie miał prawo do odstąpienia od jego kupna i anulowania zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu e-mail lub telefonicznego.
 6. W przypadku gdy Klient nie wypełnił formularza zakupu, w ten sposób uniemożliwiając realizację Zamówienia oraz po uprzedniej nieskutecznej próbie uzyskania dodatkowego potwierdzenia Zamówienia w formie e-mailowej lub telefoniczne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

§4 Terminy dostawy

 1. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm świadczących usługi kurierskie oraz paczkomatowe.
 3. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze, liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas dostawy przewoźnika, który wynosi maksymalnie 2 dni robocze w przypadku firmy kurierskiej UPS oraz maksymalnie 4 dni robocze w przypadku firmy Inpost.
 4. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wraz z paragonem lub z fakturą VAT, według życzenia Klienta.
 5. Termin dostawy liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem, termin dostawy liczony jest od momentu złożenia Zamówienia.
 6. Jeśli z uwagi na chwilową niedostępność zamówionego Produktu nie będzie możliwe zrealizowanie Zamówienia, wówczas Klient zostanie niezwłocznie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę. W takim przypadku Klient ma możliwość: anulowania Zamówienia, wyrażenia zgody na częściową realizację Zamówienia, zamiany jego zawartość poprzez rezygnację z części Produktów lub wyrażenia zgody na zmianę terminu dostawy. W przypadku anulowania Zamówienia i wcześniejszej przedpłaty, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną kwotę.
 7. Jeśli Klient nie otrzyma zamówionego Produktu, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 4, proszony jest o zawiadomienie Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania w celu ustalenia aktualnego miejsca paczki z zamówionym Produktem. Sprzedawca podejmie wszelkie kroki w celu realizacji Zamówienia.

§5 Dostawa towaru

 1. Sprzedawca realizuje dostawę zamówionego Produktu w formie przesyłki, za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Klient zostanie poinformowany o wysłaniu Produktu z magazynu Sprzedawcy w e-mailu, o którym mowa w § 3 ust. 2.
 3. Koszt dostawy towaru znajduje się na stronie internetowej Sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze Produktów przez Klienta. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi wybranego Produktu, a także od wybranej formy płatności.
 4. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostarczenia nosi widoczne ślady uszkodzenia z zewnątrz, Klient niebędący konsumentem powinien odmówić przyjęcia przesyłki i żądać przy tym od Dostawcy protokolarnego opisania stanu przesyłki. W takim przypadku prosimy o to aby Klient poinformował Sprzedawcę w ciągu 2 dni o uszkodzeniu przesyłki, a także aby udzielił Sprzedawcy niezbędnych informacji w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
 5. W przypadku, gdy przesyłka w chwili dostarczenia nosi widoczne ślady uszkodzenia z zewnątrz, Klient będący konsumentem powinien odmówić przyjęcia przesyłki i żądać przy tym od Dostawcy protokolarnego opisania stanu przesyłki. W takim przypadku prosimy o to, aby Klient poinformował Sprzedawcę w ciągu 2 dni o uszkodzeniu przesyłki a także aby udzielił Sprzedawcy niezbędnych informacji w celu ustalenia odpowiedzialności Dostawcy. Zapis ten nie ogranicza i nie wyłącza praw Klientów będących konsumentami, wynikających z niezgodności Produktu z umową.

§6 Płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności spośród następujących form:
  1. e-przelewem lub kartą kredytową – za pośrednictwem Serwisu płatności elektronicznych Przelewy24: www.przelewy24.pl,
  2. przy dostawie Produktu – w przypadku wyboru dostawy za pobraniem. Opłata zostaje wówczas przekazana Sprzedawcy za pośrednictwem Dostawcy,
  3. wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy – w terminie do dwóch tygodni od złożenia Zamówienia.
 2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, w celu przyspieszenia wykonania Zamówienia, na poleceniu przelewu prosimy o umieszczenie w tytule przelewu: imienia i nazwiska Klienta oraz numeru Zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: 53 1050 1559 1000 0092 0645 5926 (ING).
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§7 Odstąpienie Konsumenta od Umowy

 1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Amper.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres e-mail: sklep@far.pl lub adres siedziby firmy FAR Hurtownia Elektrotechniczna ul.Orawska 1, 70-131 Szczecin. Prosimy w tym przypadku o skorzystanie ze wzoru „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” (załącznik 1 – patrz poniżej).
 2. Na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie (załącznik 1 – patrz poniżej) o odstąpieniu na adres podany powyżej.
 3. Zwrot świadczeń. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: FAR Hurtownia Elektrotechniczna, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez FAR Hurtownia Elektrotechniczna, świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

 

 

§8 Reklamacje

 1. Względem Klienta będącego konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.), Sprzedawca jest odpowiedzialny za niezgodność towaru z umową. Wobec Klienta nie będącego konsumentem, Sprzedawca odpowiada zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym.
 2. Zgłoszenie reklamacji wadliwego lub niezgodnego z umową Produktu, powinna obywać się poprzez pocztę e-mail, co w sposób znaczący usprawnia proces rozpatrzenia reklamacji. Reklamację można również zgłosić poprzez telefon. W tym celu prosimy o wskazanie powodu reklamacji, podanie swoich danych, w tym adresu e-mail lub numeru telefonu, czyli wszelkich danych potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. W tym przypadku prosimy o skorzystanie z „Protokołu reklamacji towaru” (załącznik 2 – patrz poniżej). W razie konieczności odesłania zareklamowanego Produktu do Sprzedawcy, prosimy o umieszczenie wraz z zareklamowanym Produktem swoich danych. Zwrot reklamowanych Produktów prosimy kierować na adres: FAR Hurtownia Elektrotechniczna, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin. W celu skorzystania z możliwości wysyłki reklamowanego Produktu na koszt Sprzedawcy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 91 482 40 11 (koszt połączenia według stawek operatora) lub na adres e-mail: sklep@far.pl.
 3. Klient ma również możliwość reklamowania otrzymanego niekompletnego Zamówienia (dostawa niepełnej ilości Produktów zamówionych przez Klienta). W takim przypadku prosimy o zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: sklep@far.pl, pod numerem telefonu: +48 91 482 40 11 (koszt połączenia według stawek operatora). Prosimy o skorzystanie z „Protokołu reklamacji towaru” (załącznik 2 – patrz poniżej).
 4. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji. W pojedynczych przypadkach czas odpowiedzi może się wydłużyć, jednak nie będzie on dłuższy niż 3 dni od daty złożenia reklamacji.
 5. W przypadku Klienta będącego konsumentem, utrata uprawnień w sytuacji niezgodności Produktu z umową, mija po upływie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową, jeżeli Klient nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej przed upływem terminu.
 6. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem, w sytuacji gdy o wadzie Produktu nie poinformuje sprzedawcy w ciągu miesiąca od jego otrzymania, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu.
 7. W przypadku problemów z rejestracją w sklepie internetowym www.sklep.far.pl, prosimy o zgłoszenie reklamacji na adres e-mail: sklep.far@far.pl, pod numerem telefonu: +48 91 482 40 11 (koszt połączenia według stawek operatora).
 8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

§9 Gwarancja jakości Produktu

 1. Każdy oferowany przez Sprzedającego Produkt, dostarczony będzie do Klienta jako nowy, pozbawiony wad i objęty gwarancją, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 2. Gwarancja na zakupiony towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

§10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

§11 Informacje handlowe

 1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Zgoda na otrzymywanie tego typu wiadomości jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do newslettera na stronie: www.far.pl Wiadomości te będą wysyłane za pomocą poczty e-mail i mogą zawierać informacje o nowościach w ofercie Sprzedawcy, wyprzedażach a także materiały promujące Sprzedającego. Wyrażenie zgody na otrzymywanie tego typu wiadomości przez Kupującego jest dobrowolne i nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stronie www.far.pl w zakładce newsletter.

 

© 2023 FAR - Hurtownia Elektroniczna. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Sklepy internetowe Szczecin